s.

land-surveying.

s.

γεωμετρεία geometria Երկրաչափութիւն. չափ երեսաց հողոյ.

Որպէս զի լինել գետնաչափութեամբ մղոնն 1000 քայլ. (Խոր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գետնաչափութիւն գետնաչափութիւնք
accusatif գետնաչափութիւն գետնաչափութիւնս
génitif գետնաչափութեան գետնաչափութեանց
locatif գետնաչափութեան գետնաչափութիւնս
datif գետնաչափութեան գետնաչափութեանց
ablatif գետնաչափութենէ գետնաչափութեանց
instrumental գետնաչափութեամբ գետնաչափութեամբք