s.

increase, advantage.

s.

Աճումն եւս քան զեւս. զարգացումն յոյժ. յաւելուած.

Զի՞նչ է գերաճումն կրօնաւորի. ասէ ծերն. յաւելումն մարդոյ ի բարիս՝ խոնարհութիւն է. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Զ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գերաճումն գերաճմունք
accusatif գերաճումն գերաճմունս
génitif գերաճման գերաճմանց
locatif գերաճման գերաճմունս
datif գերաճման գերաճմանց
ablatif գերաճմանէ գերաճմանց
instrumental գերաճմամբ գերաճմամբք