s.

grave, sepulchre, pit, tomb, monument, vault;
churchyard;
հանել ի —է, to dig out of the ground, to disinter.

s.

τάφος, μνῆμα, μνημεῖον sepulchrum, monumentum Տեղի թաղման. շիրիմ. տապան. դիր հանգստեան.

Ստացուած գերեզմանի։ Թաղեսցեն զիս ի գերեզման նոցա։ Ճչէին առ գերեզմանօք մեռելոցն։ Նման էք գերեզմանաց բռելոց։ Եղիցի ինձ քաղաքն իմ գերեզման։ Լինէր ինձ մայրն իմ գերեզման.եւ այլն։

Գազանք վայրի եւ ընտանի՝ եղեն գերեզման դիականացն. (Լաստ. ՟Ի՟Դ։)

յետ մահուան անուն գերեզմանաւն յիշատակի. (Լմբ. ժղ.։)

cf. ՅԻՇԱՏԱԿԱՆՈՑ.

Լցցէ ինձ եւ երեմիաս զ ի վերայ գերեզմանին բանն. յն. զգերեզմանականն. (Ածաբ. մակաբ.։)

Այն որ պահեաց զյովնան ի փոր ձկանն՝ գերեզման ի մէջ գերեզմանի (ծովու). (Եփր. ծն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գերեզմանագիր, գրոյ

Գերեզմանական, աց

Գերեզմանակից

Գերեզմանակուր

Գերեզմանակրկիտ, կտաց

Գերեզմանասէր

Գերեզմանատեղի

Գերեզմանատուն

Voir tout