s.

casket, drawer, small box, till;
desk.

s.

γλωσσόκομον loculus, theca Սապատակ հիւսեալ գզրաւ. արկղ փոքրիկ. տուփ. տապանակ. պահարան ազնիւ իրաց.

Գզրոց մի լի ոսկւով. (Սոկր.։)

Գզրոցս եւ տուփս փղոսկրեայս. (Պտմ. աղեքս.։)

Գզրոց արծաթի (պահարան խաչի)։ Գզրոց պղնձի (պահարան յիշատակաց). (ՃՃ.։)

Զնշխարս եդեալ ի պատուական գզրոցի. (Ճ. ՟Գ.։)

Զպատուական գլուխն արտաքոյ ի գզրոցի եդեալ. (Յհ. կթ.։)