s.

line, stroke, dash, trace;
notch, incision, cut;
flourish;
hyphen.

s.

γραμμή linea Շարունակեալ տող, նիշ ձգեալ գրչաւ կամ լարիւ .... Ըստ երկրաչափից առ եւկղիդեայ.

Գիծ՝ երկարութիւն առանց լայնութեան, եւ բովանդակութիւն իւր յերկուս կէտս. զի է լոկ իբր անընդհատ ձգումն կէտի. որ եւ նիշ կամ նշանակ։

Նշանակն ըստ միակի կարգեալ, իսկ գիրծն՝ ըստ երկակին, եւ երեւութիւն ըստ եռակին, իսկ հաստատունն ըստ քառակին։ Բոլորաձեւ գծոյ կազմեալ կերպարան. (Փիլ. ել. եւ Փիլ. տեսական.։)

Շարունակ (քանակ). ո՛րկէն, գիծ, մակերեւութիւն, մարմին. (Արիստ. քանակ.։)

ԳԻԾ. γραμμή, χαρακτήρ littera, character Տառ դրոշմեալ. գիր.

Որպէս ի ձեան՝ վերջք գծին կտակեալ ունէր քարն. (Խոր. ՟Գ. 53։)

Մի՛ ջնջեսցին գիծք կենդանատուիդ ի քո գրեցեալս շնչոյ։ Զմրաշարս գիծ. (Նար. ՟Կ՟Ե. եւ Նար. կուս.։)

Մեր ստուգութիւն (կամ մերս տըւչութիւն) գծի ... յաստուածուստ երեւեալ. (Մագ. քեր.։)

Ծարաւեցայ բանիցս անբիծ, եւ տարփացայ դրոշմել ի գիծ. (Շ. յիշ. առակ.։)

ԳԻԾ. στίγμα nota Բիծ. սպի. հետք. տպաւորութիւն. նշան մնացեալ.

Մնան յոգիս զղջացելոցն սպիք եւ տիպք եւ գիծք առաջին անիրաւութեանց. (Փիլ. քհ. ՟Է։)

Զտիպքն եւ զգիծքն, եւ զխարանս հարուածոցն. (Նար. ՟Ձ՟Է։)

ԳԻԾ. Ուղղութիւն ընթացից կամ դիտելոյ նպատակի. քանոն. տող շարք անխոտոր եւ անվրէպ.

իբր ի վերայ գծի ընթանալով ուղղակի (ձիոց յասպարիզի)։ Իբր ակօս իմն ուղիղ ի միում գծի ձգտեալ. (Փիլ. լիւս.։)

Նաւեմ, եւ ի գիծն թուլանամ. (Նար. ՟Լ՟Ա։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անգիծ

Անպարագիծ

Անստուերագիծ

Աստուածագիծ

Բացահայեաց գիծ

Գամագիծ գսանեմ

Գեղեցկագիծ

Երգիծաբան

Երգիծաբանական

Երգիծաբանեմ, եցի

Երգիծաբանութիւն, ութեան

Երգիծական

Երգիծանեմ, գիծի

Երգիծանիչ

Երգիծանող

Երգիծանութիւն, ութեան

Երգիծանումն, ման

Երգիծանք

Երգիծեցուցանեմ, ուցի

Երգիծումն, ման

Voir tout