vn.

to get drunk, tipsy.

չ.

οἱνεύομαι vino obruor, vinosus sum Իսպառ արբենալ, եւ որպէս թէ ի գինի փոխել. գինիի մէջ թաթախուիլ, գինի կտրիլ.

Ոմանք յանմտացն առ ի հինգ աւուրս պահոց գինենան. (Ճ. ՟Գ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ենամ, եցայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես գինենամ
դու գինենաս
նա գինենայ
մեք գինենամք
դուք գինենայք
նոքա գինենան
Imparfait
ես գինենայի
դու գինենայիր
նա գինենայր
մեք գինենայաք
դուք գինենայիք
նոքա գինենային
Aoriste
ես գինեցայ
դու գինեցար
նա գինեցաւ
մեք գինեցաք
դուք գինեցայք
նոքա գինեցան
Subjonctif
Présent
ես գինենայցեմ
դու գինենայցես
նա գինենայցէ
մեք գինենայցեմք
դուք գինենայցէք
նոքա գինենայցեն
Aoriste
ես գինեցայց
դու գինեսցիս
նա գինեսցի
մեք գինեսցուք
դուք գինեսջիք
նոքա գինեսցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ գինենար
դուք մի՛ գինենայք
Impératif
դու գինեցի՛ր
դուք գինեցարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու գինեսջի՛ր
դուք գինեսջի՛ք