adv.

by night, nightly.

adv.

Իբր Գիշերայն. գիշերի. νυκτός noctu, nocte գիշերանց. գիշերով.

Գիշերախառն հասանէր ի վերայ յամնէացւոցն։ Զհրամանն արքունի գիշերախառն կատարեալ. (՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Բ. 9։ ՟Գ. Մակ. ՟Ե. 10։)