vn.

to grow dark, to become obscure.

չ.

Լինել իբրեւ զգիշեր. եւ Հասանել գիշերոյ. գիշերնալ, մթըննալ.

Միջօրեայ աւուրն այնորիկ մեզ ի խաւար փոխարկեալ գիշերացաւ։ Ի գիշերանալ մեզ աւուրն։ Գիշերացաւ ժամն. (ռմկ. գիշերը կոխեց. կամ վրայ հասաւ ). (Լաստ. ՟Ժ՟Ա. ՟Ժ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես գիշերանամ
դու գիշերանաս
նա գիշերանայ
մեք գիշերանամք
դուք գիշերանայք
նոքա գիշերանան
Imparfait
ես գիշերանայի
դու գիշերանայիր
նա գիշերանայր
մեք գիշերանայաք
դուք գիշերանայիք
նոքա գիշերանային
Aoriste
ես գիշերացայ
դու գիշերացար
նա գիշերացաւ
մեք գիշերացաք
դուք գիշերացայք
նոքա գիշերացան
Subjonctif
Présent
ես գիշերանայցեմ
դու գիշերանայցես
նա գիշերանայցէ
մեք գիշերանայցեմք
դուք գիշերանայցէք
նոքա գիշերանայցեն
Aoriste
ես գիշերացայց
դու գիշերասցիս
նա գիշերասցի
մեք գիշերասցուք
դուք գիշերասջիք
նոքա գիշերասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ գիշերանար
դուք մի՛ գիշերանայք
Impératif
դու գիշերացի՛ր
դուք գիշերացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու գիշերասջի՛ր
դուք գիշերասջի՛ք