adj.

more damp or moist;
bleared.

adj.

Կարի գէջ. խոնաւ. թոյլ. տկար. եւ Թուլամորթ.

Աչք լիայ գիջագոյնք. (եբր. թոյլ. յն. տկար. Ծն. ՟Ի՟Թ. 17։)

Յորս պաճարաց ... գիջագոյնքն յաւետացեալ են. յն. իբր. ռմկ. եարան եօլտաշ ունեցօղ. (Փիլ. իմաստն.։)