vn.

to get humid, to become damp;
to pollute one's self.

չ.

ԳԻՋԱՆԱՄ կամ ԳԻՃԱՆԱՄ ὐγραίνομαι, ὐγράζομαι humesco, madesco Խոնաւանալ. տամկանալ. ջրջրկիլ.

Ի լուսնէն գիջանամք. (Լմբ. սղ.։)

Աչք մեր գիճացեալ են արտասուօք ի կծուութենէ ծխոյ. (Եղիշ. ՟Ը։)

Գիջացեալ աչօք ոչ իմանայր զոր ընթեռնոյր. (Վրդն. ծն.։)

Օդոց՝ որ ի գիջացեալ յերկրէ շնչեալք լինին. (Արիստ.։)

ԳԻՋԱՆԱԼ. Թացանալ. անառակիլ.

Գիջացեալ է մարմնով, այլ ոչ անհաւատ հոգւով. (Խոր. ՟Գ. 63։ Փարպ.։)

Պոռնկին եւ գիճանան. (Վրք. հց. ՟Բ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես գիջանամ
դու գիջանաս
նա գիջանայ
մեք գիջանամք
դուք գիջանայք
նոքա գիջանան
Imparfait
ես գիջանայի
դու գիջանայիր
նա գիջանայր
մեք գիջանայաք
դուք գիջանայիք
նոքա գիջանային
Aoriste
ես գիջացայ
դու գիջացար
նա գիջացաւ
մեք գիջացաք
դուք գիջացայք
նոքա գիջացան
Subjonctif
Présent
ես գիջանայցեմ
դու գիջանայցես
նա գիջանայցէ
մեք գիջանայցեմք
դուք գիջանայցէք
նոքա գիջանայցեն
Aoriste
ես գիջացայց
դու գիջասցիս
նա գիջասցի
մեք գիջասցուք
դուք գիջասջիք
նոքա գիջասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ գիջանար
դուք մի՛ գիջանայք
Impératif
դու գիջացի՛ր
դուք գիջացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու գիջասջի՛ր
դուք գիջասջի՛ք