va.

to acquaint, to instruct, to inform.

ն.

Տալ գիտել. ծանուցանել. գիտցընել, իմացնել.

Նայելով ի ծառն ինքն եւայ՝ ոչինչ գիտացոյց զայնմանէ ադամայ. (Եպիփ. ծն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես գիտացուցանեմ
դու գիտացուցանես
նա գիտացուցանէ
մեք գիտացուցանեմք
դուք գիտացուցանէք
նոքա գիտացուցանեն
Imparfait
ես գիտացուցանեի
դու գիտացուցանեիր
նա գիտացուցանէր
մեք գիտացուցանեաք
դուք գիտացուցանեիք
նոքա գիտացուցանեին
Aoriste
ես գիտացուցի
դու գիտացուցեր
նա գիտացոյց
մեք գիտացուցաք
դուք գիտացուցէք
նոքա գիտացուցին
Subjonctif
Présent
ես գիտացուցանիցեմ
դու գիտացուցանիցես
նա գիտացուցանիցէ
մեք գիտացուցանիցեմք
դուք գիտացուցանիցէք
նոքա գիտացուցանիցեն
Aoriste
ես գիտացուցից
դու գիտացուսցես
նա գիտացուսցէ
մեք գիտացուսցուք
դուք գիտացուսցջիք
նոքա գիտացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ գիտացուցաներ
դուք մի՛ գիտացուցանէք
Impératif
դու գիտացո՛
դուք գիտացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու գիտացուցանիջիր
դուք գիտացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու գիտացուսջի՛ր
դուք գիտացուսջի՛ք