va.

to fatten, to make fat;
to make clammy.

ն.

Պարարտացուցանել. պարարել. գիրացնել, գիրցընել.

Գիրացուցանես զարմինդ քո թանձրութեամբ. (Մաշկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես գիրացուցանեմ
դու գիրացուցանես
նա գիրացուցանէ
մեք գիրացուցանեմք
դուք գիրացուցանէք
նոքա գիրացուցանեն
Imparfait
ես գիրացուցանեի
դու գիրացուցանեիր
նա գիրացուցանէր
մեք գիրացուցանեաք
դուք գիրացուցանեիք
նոքա գիրացուցանեին
Aoriste
ես գիրացուցի
դու գիրացուցեր
նա գիրացոյց
մեք գիրացուցաք
դուք գիրացուցէք
նոքա գիրացուցին
Subjonctif
Présent
ես գիրացուցանիցեմ
դու գիրացուցանիցես
նա գիրացուցանիցէ
մեք գիրացուցանիցեմք
դուք գիրացուցանիցէք
նոքա գիրացուցանիցեն
Aoriste
ես գիրացուցից
դու գիրացուսցես
նա գիրացուսցէ
մեք գիրացուսցուք
դուք գիրացուսցջիք
նոքա գիրացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ գիրացուցաներ
դուք մի՛ գիրացուցանէք
Impératif
դու գիրացո՛
դուք գիրացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու գիրացուցանիջիր
դուք գիրացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու գիրացուսջի՛ր
դուք գիրացուսջի՛ք