s.

village;
country;
գնալ՝ բնակել ի —, to go or live in the country.

s.

ԳԻՒՂ κώμη, χωρίον , φρούριον, ἁγρός vicus, pagus, castellum, villa, rus գրի եւ ԳԵՒՂ, կամ ԳԵԱՒՂ, ԳԵՕՂ. մանաւանդ ԳԵՂ. ... Շէն. աւան. բնակութիւն ի վայրս անդաստանաց, հանդերձ ագարակօք եւ անդէոք.

Հասանէր ի վերայ գիւղից եւ քաղաքաց. (՟Բ. Մակ. ՟Ը. 6։)

Ի Բեթղէհէմ գեղջէ։ Երթա՛յք ի գեղջ (կամ գեաւղդ) որ առաջի ձեր է։ Շրջէր Յիսուս ընդ ամենայն քաղաքս եւ ընդ գեղս (կամ գեւղս, կամ գեաւղս)։ Կոչել գեաւղն այնմիկ ... գեաւղ արեան։ Տեարք էին գեւղից։ Խորել ի գնոց գեաւղջն.եւ այլն։

Գիւղօք եւ ագարակօք. (Փարպ.։)

Պտղաբերութիւնք գեղջն ... Ի դեղից. (Յհ. կթ.։)

Բերէին նմա ի գեղջուց զպէտսն։ Մինչ գային ի գիւղէ անտի. (Վրք. հց. ՟Է. ՟Ժ՟Ա։)

Երթա՛յք ասէ ի գեօղդ. գիւղ զբովանդակ տիեզերս կոչէ, վասն գեղեցկագիր կարգաց աշխարհիս ... կամ զսուրբ եկեղեցի՝ որ գեղեցկացաւ ի հին տգեղութենէն. (Երզն. մտթ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աւանագիւղ, գեղջ

Գիւղակ

Գիւղական

Գիւղապետ

Գիւղաւան

Գիւղաքաղաք

Գիւղեան

Գիւղօրէք

Լեռնագիւղ, ից

Ձորագիւղ

Քաղաքագիւղ, ից

Voir tout