adv.

in rolling, tumbling down.

adj.

Իբրեւ զգիլս թաւալեալ. որպէս զքարինս հոլովեալ.

Որոց դիակունքն գլաթաւալ ի վերայ միմեանց շեղջեալ. (Լաստ. ՟Ժ՟Ա։)