vn.

to become blunted, to get dull.

չ.

ԳԼԱՆԱԼ. ռմկ. գլնալ, գուլնալ. Բթանալ, կամ խլանալ.

Ոսոխ էր ըռնգացն ձայն խորդման, յորժամ խորագոյն գլացելոցն լինի. (Փիլ. յովն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես գլանամ
դու գլանաս
նա գլանայ
մեք գլանամք
դուք գլանայք
նոքա գլանան
Imparfait
ես գլանայի
դու գլանայիր
նա գլանայր
մեք գլանայաք
դուք գլանայիք
նոքա գլանային
Aoriste
ես գլացայ
դու գլացար
նա գլացաւ
մեք գլացաք
դուք գլացայք
նոքա գլացան
Subjonctif
Présent
ես գլանայցեմ
դու գլանայցես
նա գլանայցէ
մեք գլանայցեմք
դուք գլանայցէք
նոքա գլանայցեն
Aoriste
ես գլացայց
դու գլասցիս
նա գլասցի
մեք գլասցուք
դուք գլասջիք
նոքա գլասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ գլանար
դուք մի՛ գլանայք
Impératif
դու գլացի՛ր
դուք գլացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու գլասջի՛ր
դուք գլասջի՛ք