s.

heaviness of the head.

s.

καρηβαρία gravedo capitis Ծանրութիւն գլխոյ՝ յարբեցութենէ, ի խօթութենէ, եւ այլն. որ եւ ասի ԾԱՆՐԱԳԼԽՈՒԹԻՒՆ, ԳԼԽԱԳԱՐՈՒԹԻՒՆ։ (Գաղիան.։)

Արբեցութեանց գլխածանրութիւնք. (Բրս. պհ. ՟Ա։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գլխածանրութիւն գլխածանրութիւնք
accusatif գլխածանրութիւն գլխածանրութիւնս
génitif գլխածանրութեան գլխածանրութեանց
locatif գլխածանրութեան գլխածանրութիւնս
datif գլխածանրութեան գլխածանրութեանց
ablatif գլխածանրութենէ գլխածանրութեանց
instrumental գլխածանրութեամբ գլխածանրութեամբք