va.

to decapitate, to behead.

ն.

ἁποκεφαλίζω decollo, caput amputo Հատանել զգլուխն. գլուխը կտրել.

Առաքեաց գլխատեաց զյովհաննէս ի բանտի։ Զյովհաննէս ես գլխատեցի. (Մտթ. ՟Ժ՟Դ։ 10։ Ղկ. ՟Թ. 9։)

Ի հռոմ քաղաքի գլխատեցաւ. (Եւս. քր. ՟Բ։)

Հրամայէր անդ գլխատել. (Փարպ.։)

Գլխատեալ այսօր ի հորովդիայ. (Շար.։)