va.

cf. Գլորեմ.

ԳԼՈՐԵՑՈՒՑԱՆԵԼ. cf. ԳԼՈՐԵԼ.

Զահագին աշտարակն գլորեցուցանել. (Իսիւք.։)

Կէսք սուսերօք իբրեւ զմենամարտիկս զսասկանդամ երամս վարազացն գլորեցուցեալ սպանանեն. (Փարպ.։)

Գթեալ նորայն երիվար՝ գլորեցոյց զնա, սակայն ոչ կործանեցաւ. (Կաղանկտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես գլորեցուցանեմ
դու գլորեցուցանես
նա գլորեցուցանէ
մեք գլորեցուցանեմք
դուք գլորեցուցանէք
նոքա գլորեցուցանեն
Imparfait
ես գլորեցուցանեի
դու գլորեցուցանեիր
նա գլորեցուցանէր
մեք գլորեցուցանեաք
դուք գլորեցուցանեիք
նոքա գլորեցուցանեին
Aoriste
ես գլորեցուցի
դու գլորեցուցեր
նա գլորեցոյց
մեք գլորեցուցաք
դուք գլորեցուցէք
նոքա գլորեցուցին
Subjonctif
Présent
ես գլորեցուցանիցեմ
դու գլորեցուցանիցես
նա գլորեցուցանիցէ
մեք գլորեցուցանիցեմք
դուք գլորեցուցանիցէք
նոքա գլորեցուցանիցեն
Aoriste
ես գլորեցուցից
դու գլորեցուսցես
նա գլորեցուսցէ
մեք գլորեցուսցուք
դուք գլորեցուսցջիք
նոքա գլորեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ գլորեցուցաներ
դուք մի՛ գլորեցուցանէք
Impératif
դու գլորեցո՛
դուք գլորեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու գլորեցուցանիջիր
դուք գլորեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու գլորեցուսջի՛ր
դուք գլորեցուսջի՛ք