s.

defeat, ruin.

s.

Կործանումն, խորտակումն ի մարտի. յաղթութիւն, կամ պարտութիւն.

Հզօր գլման եղելոյ՝ ի փախուստ դիմեցին զօրքն պարսից. (Պտմ. աղեքս.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գլումն գլմունք
accusatif գլումն գլմունս
génitif գլման գլմանց
locatif գլման գլմունս
datif գլման գլմանց
ablatif գլմանէ գլմանց
instrumental գլմամբ գլմամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Վիմագլումն, ման

Voir tout