adj.

Ունակ գմբեթի. գուպպէլի.

Բնակէք ի տունս գմբեթաւորս. (Տօնակ.։)

Եկեղեցի քարկոփ գումբեթաւոր. (Ուռպ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գմբեթաւոր գմբեթաւորք
accusatif գմբեթաւոր գմբեթաւորս
génitif գմբեթաւորի գմբեթաւորաց
locatif գմբեթաւորի գմբեթաւորս
datif գմբեթաւորի գմբեթաւորաց
ablatif գմբեթաւորէ գմբեթաւորաց
instrumental գմբեթաւորաւ գմբեթաւորաւք