va.

to cause to walk or run.

ն.

Տալ այլում գնալ. շարժել. ընթացուցանել. խաղացուցանել.

Յերկիր անջրդի գետս գնացուցից. (յն. արարից)։ Ընդ շաւիղս՝ զոր ոչ ճանաչէին, գնացուցից զնոսա (զկոյրս. յն. արարից կոխել). (Ես. ՟Խ՟Գ. 19։ եւ ՟Խ՟Բ. 16։)

Զկաղս գնացուցանել. (Ագաթ.։ Վրք. սեղբ.։ Լմբ. ստիպ.։)

Հաւատքն զմարդիկ ի ծովու ջուրցն վերայ թեթեւացեալս գնացուցանեն. (Կոչ. ՟Ե։)

Զքեզ օրհնեն հողմք ի գնացուցանելն իւրեանց զջուրս. (Եփր. համաբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես գնացուցանեմ
դու գնացուցանես
նա գնացուցանէ
մեք գնացուցանեմք
դուք գնացուցանէք
նոքա գնացուցանեն
Imparfait
ես գնացուցանեի
դու գնացուցանեիր
նա գնացուցանէր
մեք գնացուցանեաք
դուք գնացուցանեիք
նոքա գնացուցանեին
Aoriste
ես գնացուցի
դու գնացուցեր
նա գնացոյց
մեք գնացուցաք
դուք գնացուցէք
նոքա գնացուցին
Subjonctif
Présent
ես գնացուցանիցեմ
դու գնացուցանիցես
նա գնացուցանիցէ
մեք գնացուցանիցեմք
դուք գնացուցանիցէք
նոքա գնացուցանիցեն
Aoriste
ես գնացուցից
դու գնացուսցես
նա գնացուսցէ
մեք գնացուսցուք
դուք գնացուսցջիք
նոքա գնացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ գնացուցաներ
դուք մի՛ գնացուցանէք
Impératif
դու գնացո՛
դուք գնացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու գնացուցանիջիր
դուք գնացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու գնացուսջի՛ր
դուք գնացուսջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ուժգնացուցանեմ, ուցի

Voir tout