vn.

to be spherical or round;

bot.

to bud.

չ.

Գնտիլ. գնտաձեւ լինել.

Որ ինչ միանգամ յերկնի է, ամենայն ինչ գնդացեալ է, կատարեալ ձեւոյն հասեալ, զոր օրինակ եւ աշխարհ. (Փիլ. ել.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես գնդանամ
դու գնդանաս
նա գնդանայ
մեք գնդանամք
դուք գնդանայք
նոքա գնդանան
Imparfait
ես գնդանայի
դու գնդանայիր
նա գնդանայր
մեք գնդանայաք
դուք գնդանայիք
նոքա գնդանային
Aoriste
ես գնդացայ
դու գնդացար
նա գնդացաւ
մեք գնդացաք
դուք գնդացայք
նոքա գնդացան
Subjonctif
Présent
ես գնդանայցեմ
դու գնդանայցես
նա գնդանայցէ
մեք գնդանայցեմք
դուք գնդանայցէք
նոքա գնդանայցեն
Aoriste
ես գնդացայց
դու գնդասցիս
նա գնդասցի
մեք գնդասցուք
դուք գնդասջիք
նոքա գնդասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ գնդանար
դուք մի՛ գնդանայք
Impératif
դու գնդացի՛ր
դուք գնդացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու գնդասջի՛ր
դուք գնդասջի՛ք