vn.

to warm one's self.

չ.

Ջերմանալ. ջեռանիլ.

Չեն ինչ օգուտ հրեշտական քաղցրախառն օդք գարնայնոյ մարմնոյ՝ որ ի տապոյ ջերման գոլանայցէ։ Ի տապ ջերման գոլացեալք. (Ոսկ. ես.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես գոլանամ
դու գոլանաս
նա գոլանայ
մեք գոլանամք
դուք գոլանայք
նոքա գոլանան
Imparfait
ես գոլանայի
դու գոլանայիր
նա գոլանայր
մեք գոլանայաք
դուք գոլանայիք
նոքա գոլանային
Aoriste
ես գոլացայ
դու գոլացար
նա գոլացաւ
մեք գոլացաք
դուք գոլացայք
նոքա գոլացան
Subjonctif
Présent
ես գոլանայցեմ
դու գոլանայցես
նա գոլանայցէ
մեք գոլանայցեմք
դուք գոլանայցէք
նոքա գոլանայցեն
Aoriste
ես գոլացայց
դու գոլասցիս
նա գոլասցի
մեք գոլասցուք
դուք գոլասջիք
նոքա գոլասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ գոլանար
դուք մի՛ գոլանայք
Impératif
դու գոլացի՛ր
դուք գոլացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու գոլասջի՛ր
դուք գոլասջի՛ք