vp.

to evaporate.

չ.

ԳՈԼՈՇԱՆԱՄ կամ ԳՈԼՈՐՇԱՆԱՄ ἑξατμίζομαι exhalo Ցնդիլ ի գոլորշի.

Յորժամ լցեալ պարունակքն լինին աճեամբն զոր գինի ի վեր գոլորշացեալ բերէ. (Բրս. արբեց.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես գոլորշանամ
դու գոլորշանաս
նա գոլորշանայ
մեք գոլորշանամք
դուք գոլորշանայք
նոքա գոլորշանան
Imparfait
ես գոլորշանայի
դու գոլորշանայիր
նա գոլորշանայր
մեք գոլորշանայաք
դուք գոլորշանայիք
նոքա գոլորշանային
Aoriste
ես գոլորշացայ
դու գոլորշացար
նա գոլորշացաւ
մեք գոլորշացաք
դուք գոլորշացայք
նոքա գոլորշացան
Subjonctif
Présent
ես գոլորշանայցեմ
դու գոլորշանայցես
նա գոլորշանայցէ
մեք գոլորշանայցեմք
դուք գոլորշանայցէք
նոքա գոլորշանայցեն
Aoriste
ես գոլորշացայց
դու գոլորշասցիս
նա գոլորշասցի
մեք գոլորշասցուք
դուք գոլորշասջիք
նոքա գոլորշասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ գոլորշանար
դուք մի՛ գոլորշանայք
Impératif
դու գոլորշացի՛ր
դուք գոլորշացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու գոլորշասջի՛ր
դուք գոլորշասջի՛ք