s.

being, existance, that is;

vd.

to come;
coming.

s.

Շող եւ տապ. շոգի եւ մռայլ ի տօթի։ Գանձ.։ Կամ Ջերմութիւն. ջեր.

Եւ զբանս եւս ջեռնլեացն ասէ հեգնելով, եթէ վա՛շ ինձ, զի ջեռայ, եւ տեսի զգոլ. (Ոսկ. ես.։)

ԳՈԼ ի, կամ ոյ, ոց. Նոյն եւ ռմկ. գոլ, գոլոշտիք. Ջերմ շոգիք. շոգոլիք.

Ոչ տուն գոլոց, եւ քարայրեայ մսուր զծնիցեալն ընկողմնացոյց. (Անթիպատր. ծն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գոլ, ի

Գոլախառն

Գոլանամ, ացայ

Գոլացուցանեմ, ուցի

Գոլոշի, շւոյ, շոյ, շեաց

Գոլորշանամ, ացայ

Գոլորշացումն, ման

Գոլորշի, շւոյ, շոյ, շեաց

Նախագոլ, ոյ

Շոգոլի, լւոյ

Ջերմագոլ

Voir tout