s.

theft, robbery, rapine, expilation;
extortion, plunder.

s.

κλοπή, κλέμμα, φώριον furtum Գողանալն. գործ գողաց. եւս եւ Գողօնք.

Գողութիւն եւ նենգութիւն։ Գողութիւնք, սուտ վկայութիւնք։ Ոչ ապաշխարեցին ի գողութենէ իւրեանց.եւ այլն։

Որք զմեծամեծս գործեն գողութիւնս պարկեշտ եւ պանծալի անուամբ իշխանութեան եւ առաջաւորութեան ծածկելով. (Փիլ. ՟ժ. բան.։)

Ապա թէ ոչինչ գտանիցի նորա, վաճառեսցի փոխանակ գողութեանն իւրոյ. այսինքն իրին գողացելոյ. (Ել. ՟Ի՟Բ. 3։)

Իբր Դաւաճանութիւն.

Կամիս գողութեամբ աւերել զամուրս խորհրդոց մերոց. (Եղիշ. ՟Ը։)

Գիտելով զգողութիւն բանից նորա. (Իսիւք.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գողութիւն գողութիւնք
accusatif գողութիւն գողութիւնս
génitif գողութեան գողութեանց
locatif գողութեան գողութիւնս
datif գողութեան գողութեանց
ablatif գողութենէ գողութեանց
instrumental գողութեամբ գողութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բանագողութիւն, ութեան

Խոյգողութիւն, ութեան

Հոգողութիւն, ութեան

Ձգողութիւն, ութեան

Մարդագողութիւն, ութեան

Ջրագողութիւն, ութեան

Ջրգողութիւն, ութեան

Voir tout