s.

robbery;
stealth.

s.

Գողանք. գողութիւն. եւ Գողօնք.

Հռեբեկա հրամայէր որդւոյն զգողումն օրհնութեանցն կեղծաւորեալ կերպարանօքն. (Ոսկ. ես.։)

Որ ոչ արբուցանէ զջուր գողման, հանգչի նա ի վերայ աղբերն կենաց. (Մծբ. ՟Է։)

Ի գողման վերայ անցեալ նստին գողք. (Փիլ. լին. ՟Ա. 44։)

Մատուսցէ զվասն գողման, նախ զգլուխսն, եւ ապա զհինգերորդ մասն ի վերայ. (Եփր. ել.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գողումն գողմունք
accusatif գողումն գողմունս
génitif գողման գողմանց
locatif գողման գողմունս
datif գողման գողմանց
ablatif գողմանէ գողմանց
instrumental գողմամբ գողմամբք