s.

act, deed, action, operation.

s.

Արարուած. կազմութիւն. գործ արուեստի.

Կազմուածոյ թմբկիս գործականութեան. (Նար. ՟Զ՟Գ։)

Չունիմք արուեստ գործականութեան հնարից ինչ առ ի պատրաստել նոքօք զպարէն ռոճկաց. (Կանոն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գործականութիւն գործականութիւնք
accusatif գործականութիւն գործականութիւնս
génitif գործականութեան գործականութեանց
locatif գործականութեան գործականութիւնս
datif գործականութեան գործականութեանց
ablatif գործականութենէ գործականութեանց
instrumental գործականութեամբ գործականութեամբք