s.

act, affair, work, enterprise, business, office, place, employment.

s.

πράξις, πράγμα, ἕργον ous, operatio, officium, negotium Առնելութիւն գործոյ, եւ գործ առնելի. յանձնառութիւն, եւ աշխատասիրութիւն. պաշտօն. ծառայութիւն. արարք. իրք. գործք.

Գործառնութիւն գործէ քան զայն՝ յորոց ի սակս ասացեալ է. (Պղատ. տիմ.։)

Յիսկզբան մերոյ գործառնութեանս. (Խոր. ՟Ա. 2։)

Գործառնութիւն բարեաց. (Յհ. կթ.։)

Չի՛ք ինչ հոգեւոր գործառնութիւն կամ բարեկարգութիւն, թէ առանց գրոց լինիցի. (Խոսր. ժմ.։)

Տնտեսութիւն՝ գործառնութիւն է. վասն զի առ յանձն որդին աստուծոյ զայս գործել, ի կուսէն որդի մերդոյ լինել. (Խոսր. պտրգ.։)

Բանականին գործառնութիւնք։ Հիացուցանելի գործառնութիւն։ Ազատել զիս յայսպիսի գործառնութեանց։ Զպատկառելիսն գործառնութիւն (այսինքն գործելի). (Մագ. քեր. եւ Մագ. թղթ.։)

Գործառնութեան եղանակք. (Արծր. ՟Դ. 11։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գործառնութիւն գործառնութիւնք
accusatif գործառնութիւն գործառնութիւնս
génitif գործառնութեան գործառնութեանց
locatif գործառնութեան գործառնութիւնս
datif գործառնութեան գործառնութեանց
ablatif գործառնութենէ գործառնութեանց
instrumental գործառնութեամբ գործառնութեամբք