s.

transfiguration.

s.

cf. ԱՅԼԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ.

Գունափոխութեամբ տեառն ի թաբոր։ Յաւուրն գունափոխութեան ի լեառն թաբոր. (Վրդն. սղ. եւ Վրդն. քրզ.։ Տօնակ.։)

s.

Որպէս Այլակերպութիւն տեառն.

Յաւուր մեծի գունափոխութեան տեառն, յորժամ եցոյց տէրն զպատկերն հօր՝ գլխաւորաց առաքելոց եւ մարգարէիցն. (Պտմ. վր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գունափոխութիւն գունափոխութիւնք
accusatif գունափոխութիւն գունափոխութիւնս
génitif գունափոխութեան գունափոխութեանց
locatif գունափոխութեան գունափոխութիւնս
datif գունափոխութեան գունափոխութեանց
ablatif գունափոխութենէ գունափոխութեանց
instrumental գունափոխութեամբ գունափոխութեամբք