s.

office of a copier.

s.

Առաւել ռմկ. որպէս Նօտարութիւն. դպրութիւն ի դիւանս.

Յառաջն աղքատ էի, եւ վասն գրագրութեանս մեծ փառաց հասայ. (Ոսկիփոր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գրագրութիւն գրագրութիւնք
accusatif գրագրութիւն գրագրութիւնս
génitif գրագրութեան գրագրութեանց
locatif գրագրութեան գրագրութիւնս
datif գրագրութեան գրագրութեանց
ablatif գրագրութենէ գրագրութեանց
instrumental գրագրութեամբ գրագրութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Օրագրագրութիւն, ութեան

Voir tout