vn.

to enjoy, to amuse, to cocker one's self, to live a merry life.

չ.

Գրգիլ. փափականալ. յօրանալ.

Որով զուարճանան եւ գրգանան աշխարհասէրք. (Գր. սարկ. ի լուս.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես գրգանամ
դու գրգանաս
նա գրգանայ
մեք գրգանամք
դուք գրգանայք
նոքա գրգանան
Imparfait
ես գրգանայի
դու գրգանայիր
նա գրգանայր
մեք գրգանայաք
դուք գրգանայիք
նոքա գրգանային
Aoriste
ես գրգացայ
դու գրգացար
նա գրգացաւ
մեք գրգացաք
դուք գրգացայք
նոքա գրգացան
Subjonctif
Présent
ես գրգանայցեմ
դու գրգանայցես
նա գրգանայցէ
մեք գրգանայցեմք
դուք գրգանայցէք
նոքա գրգանայցեն
Aoriste
ես գրգացայց
դու գրգասցիս
նա գրգասցի
մեք գրգասցուք
դուք գրգասջիք
նոքա գրգասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ գրգանար
դուք մի՛ գրգանայք
Impératif
դու գրգացի՛ր
դուք գրգացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու գրգասջի՛ր
դուք գրգասջի՛ք