vn.

to become cruel or atrocious.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես դաժանանամ
դու դաժանանաս
նա դաժանանայ
մեք դաժանանամք
դուք դաժանանայք
նոքա դաժանանան
Imparfait
ես դաժանանայի
դու դաժանանայիր
նա դաժանանայր
մեք դաժանանայաք
դուք դաժանանայիք
նոքա դաժանանային
Aoriste
ես դաժանացայ
դու դաժանացար
նա դաժանացաւ
մեք դաժանացաք
դուք դաժանացայք
նոքա դաժանացան
Subjonctif
Présent
ես դաժանանայցեմ
դու դաժանանայցես
նա դաժանանայցէ
մեք դաժանանայցեմք
դուք դաժանանայցէք
նոքա դաժանանայցեն
Aoriste
ես դաժանացայց
դու դաժանասցիս
նա դաժանասցի
մեք դաժանասցուք
դուք դաժանասջիք
նոքա դաժանասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ դաժանանար
դուք մի՛ դաժանանայք
Impératif
դու դաժանացի՛ր
դուք դաժանացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու դաժանասջի՛ր
դուք դաժանասջի՛ք