s.

yellowish;
colostrum;
cf. Դայլ.

s.

ԴԱԼ որ եւ ԴԱՅԼ. πύος, πυός colostrum, colostra Առաջին կաթն մօր. ... (Բժշկարան.։)

Զի դալն մօրն այրէ զգութ աղեաց իւրոց ի բորբոքել սիրոյ մանկանն ի սիրտ մօր իւրոյ. (Եփր. ել.։)

Դալն կաթինն այրէ զգութ մօրն. (Վրդն. ել.։)

(Երզն. քեր.)

Ոչխար կամ արջառ ... դլփին, սղոցն, դալն, լոքն, բիլն, կապոյտն. թուի յայտ առնել զդալարագոյն ինչ, կամ զդեղին, (իտ. ճիա՛լլօ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անդնդալիր

Գերանդալից

Դալակիմ, եցայ

Դալապր

Դալար, ի, ոյ

Դալարաբեր

Դալարաբերեմ, եցի

Դալարաբեր լինիմ

Դալարագեղ

Դալարագոյն

Դալարազարդ

Դալարազգեաց

Դալարահեր

Դալարանամ, ացայ

Դալարավայր

Դալարարար

Դալարացուցանեմ, ուցի

Դալարեղէն, ղինի, նաց

Դալարեմ, եցի

Դալարի, արւոյ, րեաց

Voir tout