vn.

to endeavour, to study, to labour.

ձ.

Աշխատիլ. ճգնիլ. հնարիլ. հայթայթել.

Նայեսցիս ընդ ծիծառն անջատ եւ միանձն, տեսանե՞ս զիա՛րդ դալակիցի, տկար զօրութեամբն առնիցէ դադար անձին. (Վեցօր. ՟Ը։)