adj.

green, covered with verdure, verdant, fresh.

adj.

Գեղեցիկ դալարութեամբ. կանաչագեղ.

Իբրեւ զխնձոր զուարճացեալ ի վերայ բարձրաբերձ դալարագեղ ծագի ճղաց ծառոյն. (Վրք. ոսկ.։)