va.

to make green;
to renew, to restore.

ն.

ἁναθάλλω florere facio, viride reddo ԴԱԼԱՐԱՑՈՒՑԱՆԵՄ որ եւ ԴԱԼԱՐԵՑՈՒՑԱՆԵԼ. Տալ դալարանալ. կանաչացուցանել. սաղարթացուցանել. նորոգել. կանանչցընել, բուսցընել.

Դալարացուցանեմ (կամ դալարեցուցանեմ) զփայտ գօսացեալ. (Եզեկ. ՟Ժ՟Է. 24։)

Դալարացուցանել զգօսացեալ երկիր. (Անան. ի յհ. մկ.։)

Դալարացուցանել զվայրս քո աստուածգիտութեամբ. (Խոր. հռիփս.։)

Դալարացոյց, եւ անապական գործեաց զհոգւոյն ծնունդն. (Ճ. ՟Գ.։)

Փութա՛ եւ դու արտասուօք դալարեցուցանել ի գիշերի զտապացեալ ոգի տուընջեամբ. (Ոսկ. գծ.։)

Դալարեցուցանէ զչոր գօսացեալս։ Բուսուցանես յերկրէ զոսկերս մարդկան դալարեցուցանես, նորափետուր զարդարես. (Ագաթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես դալարացուցանեմ
դու դալարացուցանես
նա դալարացուցանէ
մեք դալարացուցանեմք
դուք դալարացուցանէք
նոքա դալարացուցանեն
Imparfait
ես դալարացուցանեի
դու դալարացուցանեիր
նա դալարացուցանէր
մեք դալարացուցանեաք
դուք դալարացուցանեիք
նոքա դալարացուցանեին
Aoriste
ես դալարացուցի
դու դալարացուցեր
նա դալարացոյց
մեք դալարացուցաք
դուք դալարացուցէք
նոքա դալարացուցին
Subjonctif
Présent
ես դալարացուցանիցեմ
դու դալարացուցանիցես
նա դալարացուցանիցէ
մեք դալարացուցանիցեմք
դուք դալարացուցանիցէք
նոքա դալարացուցանիցեն
Aoriste
ես դալարացուցից
դու դալարացուսցես
նա դալարացուսցէ
մեք դալարացուսցուք
դուք դալարացուսցջիք
նոքա դալարացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ դալարացուցաներ
դուք մի՛ դալարացուցանէք
Impératif
դու դալարացո՛
դուք դալարացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու դալարացուցանիջիր
դուք դալարացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու դալարացուսջի՛ր
դուք դալարացուսջի՛ք