s.

herbs, greens.

s.

Դալարի. բանջար. կանանչեղէն.

Զբանջարեղինացն եւ զդալարեղինացն. (Եփր. աւետար.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դալարեղէն դալարեղէնք
accusatif դալարեղէն դալարեղէնս
génitif դալարեղինի դալարեղինաց
locatif դալարեղինի դալարեղէնս
datif դալարեղինի դալարեղինաց
ablatif դալարեղինէ դալարեղինաց
instrumental դալարեղինաւ դալարեղինաւք