s.

snare, toil;

mus.

accord.

s.

պ. տամ, տամէար. Ցանց. ուռկան. թակարդ. հաղբ.

Մեծ ուռկան որսոյ ... յանկարծակի գտաւ ծերն եւ աշակերտք իւր ի դամս յայն. (Վրք. հց. Ը։)

Վարագոյրն ... դամ նկարեալ եւ այլն. (Ոսկիփոր.) (իբր ցանցատեսակ։)

ռմկ. տէմ. Նուագ ձայնի, կամ ձայնակցութիւն. որ ի Հին բռ. բացատրի.

Դամ, ուժգնաձայն։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ադամ, մայ

Ադամաթզենի, նւոյ, նեաց

Ադամաթուզ, թզոյ, ոց

Ադամանդ, ի

Ադամանդական

Ադամանդեայ, դէի, դեայց

Աղանդամիտ, մտի, մտաց

Անդամ, ոյ, ոց

Անդամազնին

Անդամազննական

Անդամազննութիւն, ութեան

Անդամազննօրէն

Անդամաթիւ, թուի

Անդամալոյծ, լուծի, ծաց, ծից

Անդամալուծիմ, ծեցայ

Անդամալուծութիւն, ութեան

Անդամախեղ

Անդամախեղութիւն, ութեան

Անդամանդ

Բազմանդամ

Voir tout