s.

vault, charnel-house, catacombs, church-yard;
cf. Դամբան.

cf. Դամբան.

Յակս իւրեանց իբրեւ ի դամբարանի թաղեցան. (Յհ. կթ.։)

Անորիշ մնան ի դամբարանսն. (Լմբ. ժղ.։)

Մինչ հարսն յառագաստի, փեսայն ի դամբարան հրաւիրի. (Սկեւռ. լմբ.։)

Դամբարանն, այսինքն գօռն նորա՝ է մերձ ի նոյն տեղին. (Մարթին.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դամբարան դամբարանք
accusatif դամբարան դամբարանս
génitif դամբարանի դամբարանաց
locatif դամբարանի դամբարանս
datif դամբարանի դամբարանաց
ablatif դամբարանէ դամբարանաց
instrumental դամբարանաւ դամբարանաւք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Դամբարանեմ, եցի

Voir tout