adj.

slow, tardy, idle, heavy.

adj.

ὁκνηρός tardus, segnis Տարտամ. ծանրաշարժ. յամր. յոյլ. պղերգ. վատ. թոյլ. տնտընացօղ, կամկար, ծոյլ, թուլամորթ.

Դանդաղս առ դիտմունս խոստացելոյն. (Նար. ՟Է։)

(Սովորութիւն) ծնեալ ի դանդաղ հեշտասիրութենէ. (Լմբ. պտրգ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անդանդաղ

Դանդաղագին

Դանդաղագոյն

Դանդաղական

Դանդաղամած

Դանդաղամիտ

Դանդաղանք

Դանդաղիմ, եցայ

Դանդաղկոտ, աց

Դանդաղութիւն, ութեան

Դանդաղումն, ման

Թանձրադանդաղ

Voir tout