adj.

of a painful or violent death.

adj. adv.

Ուր իցէ դառն եւ չարաչար մահ. եւ Դառն մահուամբ.

Դառնամահ տանջանք։ Զդառնամահ սատակումն։ Ի դառնամահ որոգայթս։ Դառնամահ մեռանել. (Եփր. խոստ. եւ այլն։ Մանդ. ՟Ժ՟Զ. ՟Ժ՟Է։ Լմբ.։ Հց. աթ. կիւրղ.։)