vn.

to become bitter, to turn sour;
to be offended, irritated;
to be tired, displeased.

չ.

πικραίνομαι amaresco, exacerbor Դառն լինել. փոխիլ ի դառնութիւն. եւ Զգալ զդառնութիւն. լեղենալ

Դառնացաւ ցքի ըմպելեաց. (Ես. ՟Ի՟Դ. 9։)

Դառնասցի յորովայն քո, այլ ի բերան քո է քաղցր. (Յայտ. ՟Ժ. 9. 10։)

Որոց ճաշակումն մանանային դառնացաւ ի կոկորդս նոցա. (Անան. եկեղ։)

Ո՞վ ոք ճաշակեաց լեղի, եւ ոչ դառնացաւ. (Նար. ՟Ի՟Ա։)

ԴԱՌՆԱՆԱԼ. նմանութեամբ, Վշտանալ. զայրանալ. ժանտանալ. նեղանալ.

Աղաղակեաց ի ձայն մեծ դառնացեալ յոյժ. (Ծն. ՟Ի՟Է. 34։)

Դառնացեալք ոգւով իբրեւ զարջ որդէկոտոր ի դաշտի. (՟Բ. Թագ. ՟Ժ՟Է. 8։)

Դառնացաւ ի նոսա մավսէս. (Ել. ՟Ժ՟Զ. 20։ Տե՛ս եւ Հռութ. ՟Ա. 13։ Ես. ՟Ժ՟Դ. 9։ Երեմ. ՟Լ՟Գ. 9։ Ողբ. ՟Ա. 4։)

Հարեալ յոգիս, եւ դառնացեալ յարտասուս։ Դառնացաւ յանձն իւր։ Կարի յոյժ դառնանայր ի միտս իւր. (Եղիշ. ՟Գ. ՟Դ. ՟Ը.)

Տե՛ս եւ Դառնացող։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես դառնանամ
դու դառնանաս
նա դառնանայ
մեք դառնանամք
դուք դառնանայք
նոքա դառնանան
Imparfait
ես դառնանայի
դու դառնանայիր
նա դառնանայր
մեք դառնանայաք
դուք դառնանայիք
նոքա դառնանային
Aoriste
ես դառնացայ
դու դառնացար
նա դառնացաւ
մեք դառնացաք
դուք դառնացայք
նոքա դառնացան
Subjonctif
Présent
ես դառնանայցեմ
դու դառնանայցես
նա դառնանայցէ
մեք դառնանայցեմք
դուք դառնանայցէք
նոքա դառնանայցեն
Aoriste
ես դառնացայց
դու դառնասցիս
նա դառնասցի
մեք դառնասցուք
դուք դառնասջիք
նոքա դառնասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ դառնանար
դուք մի՛ դառնանայք
Impératif
դու դառնացի՛ր
դուք դառնացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու դառնասջի՛ր
դուք դառնասջի՛ք