adj.

whose fruits are bitter.

adj.

Դառնաբեր (ծառ).

Իբրեւ զնռնենիս թթուենիս, եւ զնշենիս դառնենիս. (Վեցօր. ՟Ե. յն. զդառնագոյնս ի նշենեաց.)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դառնենի դառնենիք
accusatif դառնենի դառնենիս
génitif դառնենի դառնենեաց
locatif դառնենւոյ դառնենիս
datif դառնենւոյ դառնենեաց
ablatif դառնենւոյ դառնենեաց
instrumental դառնենեաւ դառնենեաւք