s.

desertion

s.

λειποταξία desertio ordinis Լքանելն զիւր դաս եւ զկարգ.

Տե՛ս, մի՛ դատապարտեալ զքեզ ինքն ի դասալքութիւնն գրեսցես. (Բրս. պհ. ՟Բ։)

Ամօթալի դասալքութիւն. (Գր. տղ. առ տուտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դասալքութիւն դասալքութիւնք
accusatif դասալքութիւն դասալքութիւնս
génitif դասալքութեան դասալքութեանց
locatif դասալքութեան դասալքութիւնս
datif դասալքութեան դասալքութեանց
ablatif դասալքութենէ դասալքութեանց
instrumental դասալքութեամբ դասալքութեամբք