s.

meeting, assembly.

s.

Խմբիլն դասու. հանդէս.

Ի սերկեան աւուրս դասախմբութեամբ. (Տօնակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դասախմբութիւն դասախմբութիւնք
accusatif դասախմբութիւն դասախմբութիւնս
génitif դասախմբութեան դասախմբութեանց
locatif դասախմբութեան դասախմբութիւնս
datif դասախմբութեան դասախմբութեանց
ablatif դասախմբութենէ դասախմբութեանց
instrumental դասախմբութեամբ դասախմբութեամբք