s.

order, sign;
enrolment;
choir;
hierarchy;
category.

s.

τάγμα ordo, χορός chorus Դասակարգ. եւ դասակցութիւն.

Դասակարգութիւն եկեղեցւոյ, կամ անմարմնականացն պարուց. (Լմբ. եկեղ. եւ Լմբ. ստիպ.։)

Զրկես զմիանձունս ի դասակարգութենէ հրեշտակացն. (Վրք. հց. ՟Բ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դասակարգութիւն դասակարգութիւնք
accusatif դասակարգութիւն դասակարգութիւնս
génitif դասակարգութեան դասակարգութեանց
locatif դասակարգութեան դասակարգութիւնս
datif դասակարգութեան դասակարգութեանց
ablatif դասակարգութենէ դասակարգութեանց
instrumental դասակարգութեամբ դասակարգութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ջոկադասակարգութիւն, ութեան

Voir tout