va.

cf. Դասեմ.

cf. ԴԱՍԵՄ.

Եւ դասեցո՛ ընդ սուրբս քո. (Շար.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես դասեցուցանեմ
դու դասեցուցանես
նա դասեցուցանէ
մեք դասեցուցանեմք
դուք դասեցուցանէք
նոքա դասեցուցանեն
Imparfait
ես դասեցուցանեի
դու դասեցուցանեիր
նա դասեցուցանէր
մեք դասեցուցանեաք
դուք դասեցուցանեիք
նոքա դասեցուցանեին
Aoriste
ես դասեցուցի
դու դասեցուցեր
նա դասեցոյց
մեք դասեցուցաք
դուք դասեցուցէք
նոքա դասեցուցին
Subjonctif
Présent
ես դասեցուցանիցեմ
դու դասեցուցանիցես
նա դասեցուցանիցէ
մեք դասեցուցանիցեմք
դուք դասեցուցանիցէք
նոքա դասեցուցանիցեն
Aoriste
ես դասեցուցից
դու դասեցուսցես
նա դասեցուսցէ
մեք դասեցուսցուք
դուք դասեցուսցջիք
նոքա դասեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ դասեցուցաներ
դուք մի՛ դասեցուցանէք
Impératif
դու դասեցո՛
դուք դասեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու դասեցուցանիջիր
դուք դասեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու դասեցուսջի՛ր
դուք դասեցուսջի՛ք