s.

wrist;
hand, palm;
— սրոյ, hilt of a sword;
—ս դնել, to haft, to set in a handle.

s.

(ի պրս. տէսթ, ձեռն. տէսթէք, ձեռնիկ). καρπός carpus, junctura manus cum brachio Թաթ ձեռաց. եւ Զօդ ձեռին ըստ բազկի. եւ Ձեռն.

Երկոքին թաթք ոտից նորա ... եւ երկոքին դաստակք ձեռաց նորա. (՟Ա. Թագ. ՟Ե. 4։)

Դաստակ բազկի։ Դաստակք ձեռաց. (Նար. ՟Ե. եւ Նար. խչ. եւ Նար. կուս.։)

Ի ջերմ հողմոյ եւ ի ցրտոյ, որ մտանէր ի դաստակս ոսկերաց նորա, եւ չորացուցանէր զձեռսն. իբր իլիկ, կամ պիլէկ. (Վրք. ոսկ. (տպ. դաստառակ)։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անդաստակ, աց

Գերդաստական

Դաստակապք

Դաստակետղ, ետեղ

Դաստակերտ, աց

Voir tout