s.

δικαστήριον tribunal, forum judiciale, judicium, magistratus Տեղի դատի. ատեան. բեմ. հանդիսարան. դատաստանոց. դատաստան. տիվան.

Եթէ ոչ առ սոքօք զբաւական դատն կալցի, առ այլ հասցէ դատարան։ Եթէ երկու դատարանքն ոչ կարասցեն հաշտեցուցանել, դիցէ զկատարած, ըստ որում դատարանացն կարգաւորութիւնքն են, եւ կամքն իշխանաց. (Պղատ. օրին. ՟Զ։)

Դատարան ի միասին հաւաքել։ Ինքեանք դատաւորք՝ ինքեանք դատախազք ի նմին դատարանի. (Ոսկ. գծ.։)

Ի չար դատարանի։ Դարձեալ դատարան լինէր ահեղագոյն քան զառաջինն. (Նիւս. ի թէոդոր.։)

Աւասիկ կան առաջի քոյոյդ դատարանի. (Ճ. ՟Ա.։)

Իսկ դատաւորդ ի մեծ բեմբին՝ նստիս յաթոռ դատարանին. (Յիսուս որդի.։)

Ձանձրացուցաք զդիւան դատարանի իշխանաց. (Լմբ. եկեղ.։)

Նստեալ քո ի հոգւոջ քում դատարանի. (Մաշկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դատարան դատարանք
accusatif դատարան դատարանս
génitif դատարանի դատարանաց
locatif դատարանի դատարանս
datif դատարանի դատարանաց
ablatif դատարանէ դատարանաց
instrumental դատարանաւ դատարանաւք